SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN VII  EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO
Bałtyk - Bieszczady Tour 1008km 2014

<<< WYKAZ KAR BB Tour 2014 >>>

1. ORGANIZATORZY
MapSerwis.com
KSS BIKEHOLICY
KS UZNAM Świnoujście

2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor           Robert Janik
Sędzia główny     Wacław Żurakowski
Kierownik trasy   Jerzy Ścibisz
Kierownicy DPK  Robert Dobrochowski,  Maciej Kozłowski, 
Kierownik mety   Oskar Szproch
Lekarz wyścigu   dr. n. med. Leszek Szendzielorz

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU
Ultramaraton odbędzie się w dniach 23-26.08.2014.
Start na terenie miasta Świnoujścia (Ratusz Miasta godz 19.00)
Start ostry rampa promu BIELIK godz 8.00
Meta w Ustrzykach Górnych (przy zajeździe CARYŃSKA)

21.08.2014 (czwartek)
godz  18.00-20.00 wydawanie pakietów startowych - Biuro wyścigu Hotel BRYZA
22.08.2014 (piątek)
godz. 10.00-17.30 - rejestracja zawodników w biurze wyścigu, Hotel Bryza ul Gdyńska 29 (swietlica)
godz. 17.00-18.30 - odprawa techniczna w sali teatralnej MDK
godz 19:00 - Podpisywanie listy startowej, prezentacja, start honorowy zawodników.(ok 7km)

23.08.2014 (sobota)
od godz 07.00 - pakowanie bagaży przeznaczonych na metę i DPK (rampa promu BIELIK)
godz. 07.00-08.30 - wyjazd rowerami na miejsce startu (każdy z zawodników podpisując listę startową na liście ma podaną godzinę startu ostrego
godz. 07.30          - każdy z zawodniów zobowiązany jest zgłoszenie się na starcie ostrym minimum 20 minut wcześniej następuje montaż urządzeń GPS do rowerów sprawdzenie oznakowania rowerów (rampa promu BIELIK)
godz. 08.00  - 10.00     - start ostry (trampa promu BIELIK)
26.08.2014 (wtorek)
godz. 8.00          -zamknięcie wyścigu, (limit czasu przejazdu 70 godzin),
godz. 10.00        -uroczyste zakończenie, wręczenie medali. (Zajazd Caryńska)
godz .11.00-19.00 czas przeznaczony na odpoczynek lub  turystykę górską.
godz. 19.00       -spotkanie klubowiczów 1008 (Zajazd Caryńska)  (zaznaczyć udział z zgłoszeniu)
27.08.2014     -powrót uczestników do domów (w miarę możliwości organizator zorganizuje wspólnie z kierownikiem lokalnych środków transportu odpłatne przejazdy do Ustrzyk/Przemyśla itp. do najbliższego węzła PKP/PKS).

4. BAZA ULTRAMARATONU
Przed startem - Hotel "BRYZA" W czasie wyścigu- zajazd MOYA (dawny Viking), Na mecie - przy zajeździe CARYŃSKA
Noclegi przed startem i na mecie uczestnicy rezerwują we własnym zakresie
 
Hotel "Bryza"
Schronisko turystyczne
Camping PTTK

Noclegi na mecie:

CAMPING PTTK  Tel 13 4610604, 4610614
Hotel Górski PTTK Tel 013 4610604, 4610614
Hotel Caryńska  www.carynska.pl

5. CEL ULTRAMARATONU
Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 1008km.
Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne:  miast i stowarzyszeń.

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Wyścig liczy 1008 km. I wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
Start honorowy odbędzie 22.08 godz 19.00 sprzed Urzędu Miasta (bezpośrednio po odprawie technicznej
Start ostry z rampu promu BIELIK
Zawodnicy w kategorii Tandem udają się od razu na trasę wyścigu.
Na starcie ostrym uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające  w  odstępach  5 minut.
Jako ostatni jadą zawodnicy kat. SOLO) w odstępach co 2 minuty. Startują w grupach 5 osobowych. Do wyjazdu z terenu zabudowanego mają obowiązek podziału i zachowania regulaminowych odstępów.
Zawodnicy kat. SOLO zobowiązani są do zachowania odstępu 100m  do poprzedzającego zawodnika,  lub zawodników w kat. OPEN.
Zawodnik kat. OPEN zobowiązany jest do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika kat. SOLO
Każdy zawodnik okres postoju pomiędzy startem honorowym, a ostrym ma odliczony od czasu jazdy.
Uczestników obowiązuje limit czasu: 70 godzin
Punkt Kontrolny Zajazd MOYA 700 km : wyjazd kat Open, Solo, Tandem  (czas pierwszego + 24godziny)
Meta 70 godz. Czasy zamknięcia PK zostaną opublikowane po 1.08. Limit czasu na PK i DPK oznacza wyłącznie czas przebywania na nich obsługi technicznej. Po zamknięciu PK zawodnik jest zobowiązany do udokumentowania pobytu na w/w PK

Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie oganizatora, w miarę możliwości  zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
Opis  trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.
Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić  Sędziego głównego o miejscu, czasie i przyczynie w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
Na wyznaczonych punktach  kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.
Na DPK Hotel MOYA uczestnik otrzyma gorący posiłek oraz (miejsce odpoczynku, wymycia się, itp.)
Bagaże uczestnicy przekazują na starcie do wyznaczonych wozów technicznych, które będą oczekiwały na uczestników na wyznaczonych PK, oraz na mecie.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Ulamaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
ukończone 23 lata i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność
posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

posiadanie aktualnych badań lekarskich wystawionych przez lekarza ogólnego lub sportowego.
posiadanie odpowiedniej kwalifikacji uzyskanej w podanych przez organizatora startach.

Obowiązkowe wyposażenie: 
Kask sztywny.
Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające).
Dowód osobisty.
Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

- wsparcie żywnościowe na 14 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)
- wsparcie żywnościowe na 2-3 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)
- bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)•
- ciepły posiłek na mecie.
- mapę trasy w formie papierowej.
- ektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)•
- oprogramowanie Trackmate na telefon:  z  trasą BBT, oraz systemem śledzenia 8 wybranych zawodników w czasie trwania wyścigu BBT.
- komunikat techniczny.•
- każdy zawodnik który przejedzie 1008km pamiątkowy strój kolarski ukończenia wyścigu Bałtyk- Bieszczady 1008km (1-krotne, 2-krotne, 3-krotne, 4-krotne lub 5-krotne pokonanie 1008 km).
- imienny pamiątkowy medal z czasem
- zawodnicy którzy z różnych przyczyn zmuszeni będą zakończyć wyścig po przejechaniu dystansu do Gąbina (500km) otrzymają pamiątkowy medal udziału w BBT.
- numery startowe na:  rower, oraz mocowany na plecach zawodnika
-ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie.
- upominki od sponsorów
- torby na rzeczy dostępne na DPK
- identyfikator

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

- każdy zawodnik który przejedzie 1008km pamiątkowy strój kolarski ukończenia wyścigu Bałtyk- Bieszczady 1008km (1-krotne, 2-krotne, 3-krotne, 4-krotne lub 5-krotne pokonanie 1008 km).- imienny pamiątkowy medal z czasem- zawodnicy którzy z różnych przyczyn zmuszeni będą zakończyć wyścig po przejechaniu dystansu do Gąbina (500km) otrzymają pamiątkowy medal udziału w BBT.
medal pamiątkowy

9. KARY
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku

10. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie należy dokonać przez internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.1008.pl  zgloszenia@1008.pl lub tour@1008.pl

termin wpłaty wpisowego
do 30 marca 560 zł
po 30 marca 660 zł

W związku z tym , że w 2014 limit startujących wynosi 150 zawodników. O starcie decyduje kolejność dokonania wpłaty.

Udział w wieczornym spotkaniu klubowiczów w Zajeździe Caryńska 1008 płatny dodatkowo 10,- (proszę zaznaczyć z zgłoszeniu)
Nr rachunku
MapSerwis.com
01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 20/23
BPH 31-10600076-0000326001177717 z dopiskiem Bałtyk-Bieszczady Tour  2014

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie do dn. 30.07.2014 zwracamy pełna kwotę wpisowego pomniejszając o koszt przelewu. Po terminie 30.07.2014, wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
Uczestnik, który zrezygnuje ze startu po 30.07.2014 lub nie zgłosi się na starcie, traci prawo do zwrotu opłaty startowej i świadczeń.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Organizator maratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Roberta Janika tel. 512451655 lub na adres : tour@1008.pl
      *(regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom)
DNI   :   GODZ   :   MIN   :  SEK.
...droga jest celem...
              Dalajlama
WSPÓŁORGANIZATORZY PUNKTÓW PK
PATRONAT
PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR
WSPÓŁORGANIZATORZY FORUM

PATRONAT MEDIALNY
WSPÓŁORGANIZATORZY i WSPIERAJĄCY
TORUŃ